Zorginstituut: mogelijk extra sterfte borstkanker door gebruik Mammaprint®

Afbeeldingsresultaat voor mammaprint

Afzien van chemotherapie op basis van de MammaPrint® leidt mogelijk tot aanzienlijke extra sterfte van vrouwen die niet opweegt tegen de voordelen van het niet hoeven ondergaan van chemotherapie.
Dat stelt het Zorginstituut in een rapport dat op 27 september is aangeboden aan minister Bruins van VWS.
Omdat het klinisch nut van de test niet is aangetoond voldoet de MammaPrint® niet aan de stand van de wetenschap en praktijk en kan niet ten laste van het basispakket worden gebracht.

Uit de reacties van partijen blijkt dat zij de test graag zouden inzetten bij een bepaalde subgroep van patiënten. De wetenschappelijke onderbouwing hiervoor
ontbreekt volgens het Zorginstituut. Als partijen ervoor kiezen het klinisch nut van de MammaPrint® in deze subgroep te willen onderzoeken, zullen het Zorginstituut en ZonMw een eventuele aanvraag voor tijdelijke financiering van de zorg en onderzoek
beoordelen aan de hand van de geldende voorwaarden.

Lees verder…

 

Rapport Coaching op Leefstijl (CooL) gepubliceerd

Leefstijlcoaching gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt reduceert overgewicht en verbetert de leefstijl op korte en lange termijn. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 350 deelnemers door Maastricht University/Tilburg University in samenwerking met zorgverzekeraar CZ en de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. Ook de kwaliteit van leven en gezond gedrag waren duurzaam verbeterd.

Dit 4-jarig implementatieonderzoek heeft bijgedragen aan het addendum van het Zorginstituut bij het standpunt over de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) uit 2009 en was de basis voor de beleidsregels die NZa naar verwachting vóór 1 juli publiceert. Daarmee kan de GLI vanaf 2019 worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Het rapport Coaching op Leefstijl (CooL) van Celeste van Rinsum c.s. is hier te downloaden.

Een samenvatting van de resultaten is te vinden in een artikel in het International Journal of Environmental Research and Public Health.

Bron: CZ

Protonentherapie: wanneer vergoed ten laste van basisverzekering?

Afbeeldingsresultaat voor protonencentrum groningen

Het Zorginstituut Nederland heeft in een brief aan Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse vereniging voor Radiotherapie en Oncologie op grond van de actuele situatie samengevat wanneer een verzekerde wel of niet protonentherapie vergoed krijgt ten laste van de basisverzekering.

Kort samengevat is op dit moment de situatie m.b.t. het basispakket als volgt:

Alle verzekerden met een zogenoemde ‘standaardindicatie’ komen in principe in aanmerking voor (vergoeding van) protonentherapie ten laste van de basisverzekering. De standaardindicaties zijn:

  • intra-oculaire tumoren,
  • chordomen/chondrosarcomen
  • pediatrische tumoren

Voor de zogenoemde model-based indicaties (hoofd-halstumor, mammacarcinoom, longcarcinoom en prostaatcarcinoom) geldt dat deze alleen in aanmerking komen voor (vergoeding van) protonentherapie ten laste van de basisverzekering, indien een behandelaar-radiotherapeut met toepassing van het Landelijk indicatie protocol protonentherapie heeft geconcludeerd dat voor de betreffende patiënt een klinisch relevant voordeel is te verwachten van protonentherapie in vergelijking met state-of-the-art fotonentherapie.
Alleen voor hoofd-halstumoren is momenteel een Landelijk indicatieprotocol beschikbaar.

Voor alle overige situaties bestaat op dit moment geen recht op (vergoeding van) protonentherapie ten laste van de basisverzekering.

Bron: Zorginstituut Nederland

 

VAGZ publiceert update Werkwijzer Plastische Chirurgie

De VAGZ heeft in december j.l. de inmiddels 18e versie van de Werkwijzer Plastische Chirurgie vastgesteld.  De werkwijzer is tot stand gekomen in samenspraak met de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en het Zorginstituut Nederland.

De belangrijkste wijziging is uitbreiding van de indicaties rondom lipofilling en aanpassing van de criteria lipofilling bij defecten van de borst.

Bron: VAGZ

 

AP publiceert beleidsregels verwerking persoonsgegevens machtigingsvereiste

Gerelateerde afbeelding

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in afstemming met de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) beleidsregels opgesteld waarin wordt vastgesteld dat zorgverzekeraars in beginsel (bijzondere) persoonsgegevens mogen verwerken voor het zogenoemde machtingsvereiste.

Dit vereiste houdt in dat een verzekerde vooraf toestemming van de zorgverzekeraar moet hebben voor de vergoeding van bepaalde behandelingen, geneesmiddelen, hulpmiddelen of zorgaanbieders. Verzekeraars moeten wel onderbouwen waarom de gevraagde gegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van deze machtiging. Bovendien mogen zorgverleners hiervoor niet zonder toestemming hun geheimhoudingsplicht doorbreken.

Lees meer…

Bron AP

ZN en partners lanceren website met uitleg over basisverzekering

Drie op de tien Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Het gaat vooral om laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking. Deze groep heeft ook weinig kennis van de basisverzekering. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt het belangrijk dat iedereen weet hoe de basisverzekering werkt. ZN heeft daarom samen met Leer Zelf Online, Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen en Zorgverzekeringslijn het initiatief genomen tot www.uitlegzorgverzekering.nl. Deze nieuwe website legt op eenvoudige wijze uit hoe de basisverzekering werkt.

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van mensen om gezondheidsinformatie te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken in hun eigen situatie. Dit is voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend. Met behulp van de website worden de basisverzekering en aanverwante begrippen zoals het eigen risico, de eigen bijdrage en zorgtoeslag stap voor stap en met voorbeelden uitgelegd.

Bron: ZN

Leefstijlbehandeling komt in basispakket

Gerelateerde afbeelding

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), een behandeling voor mensen met overgewicht en obesitas waarbij aandacht is voor voeding en leefstijl, komt per 2019 in het basispakket. Dit kondigde Hetty Dokter, beleidsadviseur op het ministerie van VWS, aan tijdens het recente VGZ-zorgdebat ‘Leefstijl als medicijn’.

Dokter: “De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt momenteel aan de prestatiebeschrijving en het vaststellen van een tarief, zodat verzekeraars de zorg daadwerkelijk kunnen inkopen. De verwachting is dat vergoeding van deze behandeling vanaf 2019 voor alle verzekerden beschikbaar komt.”
De prestatiebeschrijving is gebaseerd op het CooL programma van zorgverzekeraar CZ.

Lees verder….

Endobronchiale longvolumereductie (BLVR) bij ernstig longemfyseem is te verzekeren zorg

Gerelateerde afbeelding

Voor een specifieke groep patiënten met ernstig emfyseem waarbij behandeling met medicatie niet voldoende effectief is, is Bronchoscopische Long Volume Reductie (BLVR) middels éénrichtingskleppen een mogelijk alternatief. BLVR middels éénrichtingskleppen bij ernstig emfyseem is te verzekeren zorg (basispakket), zo concludeert het Zorginstituut in een standpunt dat op 17 november is gepubliceerd.

Om gepast gebruik van BLVR te bevorderen heeft de beroepsgroep in een waarborgendocument de indicaties en contra-indicaties omschreven wanneer een patiënt in aanmerking komt voor BLVR middels éénrichtingskleppen. Daarnaast zijn er duidelijke kwaliteitseisen voor de expertise centra opgesteld die deze behandeling zullen uitvoeren en is er duidelijke (schriftelijk) patiënten informatie voor deze behandeling met alle potentiële voor- en nadelen. Verder is in het waarborgendocument opgenomen dat een dataregistratie in ontwikkeling is waarin lange termijn gegevens worden verzameld over onder meer succes van de behandeling en complicaties.

Bron: Zorginstituut Nederland

Ministers Schippers laat Orkambi toe tot het basispakket

Afbeeldingsresultaat voor Orkambi

Minister Edith Schippers (VWS) heeft besloten om het middel Orkambi voor cystische fibrose (ook wel bekend als taaislijmziekte) per 1 november 2017 toe te laten tot het basispakket. Schippers heeft dit besluit kunnen nemen omdat zij met Vertex afspraken heeft kunnen maken over de prijs. Onderdeel van de prijsafspraak met de fabrikant is dat de details van de overeenkomst vertrouwelijk blijven. De Tweede Kamer wordt per brief over de overeenkomst geïnformeerd.

Lees meer…

Samenvatting eindrapportage CooL Leefstijlprogramma CZ

Afbeeldingsresultaat voor leefstijl begeleiding

Op 14 september organiseerde CZ het kick-out symposium CooL waarin onderzoekers van de Universiteit Maastricht de eindresultaten van een 3-jarig durend experiment met Leefstijlcoaching presenteerden. Daarnaast deelden deelnemers, leefstijlcoaches en zorgprofessionals die betrokken waren gedurende dit traject hun ervaringen. Lees verder