Zorginstituut: mogelijk extra sterfte borstkanker door gebruik Mammaprint®

Afbeeldingsresultaat voor mammaprint

Afzien van chemotherapie op basis van de MammaPrint® leidt mogelijk tot aanzienlijke extra sterfte van vrouwen die niet opweegt tegen de voordelen van het niet hoeven ondergaan van chemotherapie.
Dat stelt het Zorginstituut in een rapport dat op 27 september is aangeboden aan minister Bruins van VWS.
Omdat het klinisch nut van de test niet is aangetoond voldoet de MammaPrint® niet aan de stand van de wetenschap en praktijk en kan niet ten laste van het basispakket worden gebracht.

Uit de reacties van partijen blijkt dat zij de test graag zouden inzetten bij een bepaalde subgroep van patiënten. De wetenschappelijke onderbouwing hiervoor
ontbreekt volgens het Zorginstituut. Als partijen ervoor kiezen het klinisch nut van de MammaPrint® in deze subgroep te willen onderzoeken, zullen het Zorginstituut en ZonMw een eventuele aanvraag voor tijdelijke financiering van de zorg en onderzoek
beoordelen aan de hand van de geldende voorwaarden.

Lees verder…

 

Endobronchiale longvolumereductie (BLVR) bij ernstig longemfyseem is te verzekeren zorg

Gerelateerde afbeelding

Voor een specifieke groep patiënten met ernstig emfyseem waarbij behandeling met medicatie niet voldoende effectief is, is Bronchoscopische Long Volume Reductie (BLVR) middels éénrichtingskleppen een mogelijk alternatief. BLVR middels éénrichtingskleppen bij ernstig emfyseem is te verzekeren zorg (basispakket), zo concludeert het Zorginstituut in een standpunt dat op 17 november is gepubliceerd.

Om gepast gebruik van BLVR te bevorderen heeft de beroepsgroep in een waarborgendocument de indicaties en contra-indicaties omschreven wanneer een patiënt in aanmerking komt voor BLVR middels éénrichtingskleppen. Daarnaast zijn er duidelijke kwaliteitseisen voor de expertise centra opgesteld die deze behandeling zullen uitvoeren en is er duidelijke (schriftelijk) patiënten informatie voor deze behandeling met alle potentiële voor- en nadelen. Verder is in het waarborgendocument opgenomen dat een dataregistratie in ontwikkeling is waarin lange termijn gegevens worden verzameld over onder meer succes van de behandeling en complicaties.

Bron: Zorginstituut Nederland

Dag van het Advies 2017: Zinnige Zorg in de Praktijk

Hoe organiseren we Zinnige Zorg in de praktijk? Die vraag staat centraal op de Dag van het Advies 2017. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst waar het Zorginstituut kennis uitwisselt én samenwerking zoekt met medisch adviseurs, juristen en zorginkopers bij zorgverzekeraars. Dit jaar nemen wij u mee in de wereld van Zinnige Zorg. Wij vragen u actief mee te denken over hoe u bij kunt dragen aan de Zinnige Zorg verbeteracties en de implementatie hiervan.

Informatie & Aanmelden

De Dag van het Advies vindt op 9 november 2017 plaats in de Koninklijke Groote Industrieele Club op de Dam 27 in Amsterdam. Het programma duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Vanaf 12.00 uur staat er een lunchbuffet klaar en na 17:00 bent u van harte welkom op de afsluitende borrel.

Aanmelden kan via dit formulier tot en met 30 oktober 2017. Bij grote belangstelling kunnen wij het aanmelden eerder sluiten.

Agenda en vergaderstukken Adviescommissie Pakket (ACP) 27 oktober 2017

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking op voorgenomen rapporten en signalementen waarin het Zorginstituut de minister van VWS adviseert over voorgenomen beleid rondom het verzekerde pakket of over ontwikkelingen die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen van dat pakket.
De eerstvolgende vergadering van de ACP is op vrijdag 27 oktober 2017 van 11.00 tot 13.00 uur bij het Zorginstituut.
De agenda en stukken zijn te vinden op de website van het Zorginstituut.

De vergadering is openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? U kunt zich daarvoor aanmelden bij de secretaris van de ACP (acp@zinl.nl).

Schriftelijke reacties kunnen tot uiterlijk 8 dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Een verzoek om mondelinge inspraak kan tot uiterlijk 4 dagen voor de vergadering worden ingediend. De voorzitter van de ACP beslist over deze verzoeken.

Advies: Positionering behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz

Afbeeldingsresultaat voor wlz

De kern van dit advies van het Zorginstituut is om bij instellingszorg en situaties die daarop lijken, zoals geclusterd volledig pakket thuis (vpt), alle behandeling en aanvullende zorg ten laste van de Wet langdurige zorg (Wlz) te laten komen. De reden hiervoor is vooral dat de doelgroep (de meest kwetsbaren) is aangewezen op integrale, interdisciplinaire zorg. Positionering van behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz geeft de beste mogelijkheden deze zorg te bieden. De integrale zorg moet naast huisartsenzorg ook alle paramedische zorg, hulpmiddelen, farmaceutische zorg en tandheelkundige zorg omvatten.

Verbetersignalement ‘Zorg in de laatste levensfase bij mensen met ongeneeslijke darmkanker of longkanker’

Gerelateerde afbeelding

Om zorg te bieden die aansluit bij de behoeftes in de laatste levensfase van de patiënt is het nodig om de persoonlijke wensen en voorkeuren tijdig te verkennen. Op het moment van de diagnose van de ongeneeslijke ziekte én gedurende het verdere ziektebeloop moet de zorgbehoefte opnieuw verkend worden, zodat zorg met een gepast behandelperspectief ingezet wordt.

Lees verder

Meerjarenagenda kwaliteitsproducten 2018 – 2021

meerjarenagenda kwaliteitsproducten

Zorginstituut Nederland stimuleert de verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland, onder meer door de ontwikkeling van kwaliteitsproducten te bevorderen. Deze moeten begrijpelijke en betrouwbare informatie geven over de kwaliteit van zorg. Op de Meerjarenagenda staat waar een kwaliteitsproduct voor wordt ontwikkeld en wanneer het af moet zijn. De focus ligt hierbij op kwaliteitsproducten die prioriteit hebben, bijvoorbeeld omdat ze veel mensen raken.

Lees ook:
Meerjarenagenda; prioriteitenlijst van te ontwikkelen kwaliteitsproducten

Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw

Dit document geeft een overzicht van alle zorgactiviteiten waaraan, binnen het DBC-bekostigingssysteem voor medisch-specialistische zorg, ‘aanspraakcodes’ zijn gekoppeld. Dit ter verduidelijking van beperkingen of uitsluitingen van de aanspraak op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in relatie tot het DBC-bekostigingssysteem.

Afbeeldingsresultaat voor verzekerde zorg

Aanspraakcodes zijn toegekend op basis van de wet- en regelgeving en standpunten die het Zorginstituut heeft uitgebracht. Zorgactiviteiten zonder aanspraakcode zijn niet opgenomen in dit document, maar dat betekent niet dat er geen beperkingen of uitsluiting van toepassing zouden kunnen zijn voor deze zorgactiviteiten. In het document is hierover meer informatie opgenomen. Lees verder

Zorginstituut publiceert draaitabellen kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen

Gerelateerde afbeelding

Het Zorginstituut Nederland heeft op de website Zorginzicht de draaitabellen gepubliceerd van de kwaliteitsindicatoren medisch specialistische zorg (MSZ) over verslagjaar 2016.
In de draaitabellen staan per ziekenhuis de scores op de openbare kwaliteitsindicatoren.\

Het betreft de volgende indicatorensets:

Een zip bestand met alle tabellen is via onderstaande link te downloaden.