Initiatief Comprehensive Prostate Cancer Network (CPCN) in Zuidoost Nederland

Tijdschrift voor Urologie

De huidige diagnostiek en behandeling van prostaatkankerzorg is complex. Zeker complexe interventies, zoals robotprostatectomie, vragen om concentratie, teneinde een goed meetbaar optimaal kwaliteitsniveau te kunnen behalen. Volume is noodzakelijk om kortcyclische kwaliteitsverbeteringen te kunnen implementeren en evalueren. Tevens is volume nodig om een doorlopend inzicht te geven aan alle betrokken medische en verpleegkundige zorgprofessionals en om een optimale logistieke en kwaliteitsstructuur te kunnen neerzetten. In regionale Comprehensive Prostate Cancer Networks (CPCNs) is zorg geconcentreerd waar nodig en dichtbij huis indien mogelijk. Daarbij is er een nadrukkelijke rol voor elk ziekenhuislid, in samenwerking met de eerste lijn.

Dat schrijven uroloog Jean-Paul A. van Basten c.s. in een artikel in het Tijdschrift voor Urologie.
Het uitgangspunt van een CPCN is om op alle locaties binnen dit netwerk hetzelfde niveau van zorg te leveren, middels uniformering van informatie, diagnostiek, zorgpaden, deelname aan kwaliteitsindicatoren, waaronder de Patient Reported Outcome Measures (PROMs), continue monitoring, kwaliteitsverbetering en wetenschap. Samenwerking volgens de zorglijnen biedt niet alleen voordelen voor de patiënt, maar zeker ook voor de participerende instanties. Een dergelijke samenwerking is immers kostenefficiënt en zal overdiagnostiek en -behandeling reduceren.

Lees meer….

Lees ook: