Beroepsprofiel artsen werkzaam binnen het ziektekostenstelsel

De wetenschappelijk vereniging VAGZ heeft een beroepsprofiel opgesteld van artsen werkzaam binnen het ziektekostenstelsel. Het beroepsprofiel is bedoeld voor werkgevers, opleiders en opleidingsinstituten, VAGZ leden, artsen in het ziektekostenstelsel, andere (para)medische professionals en voor verzekerden. De VAGZ maakt onderdeel uit van de KAMG, één van de federatiepartners van de KNMG.

Het beroepsprofiel van artsen werkzaam binnen het ziektekostenstelsel richt zich op de werkzaamheden als sociaal geneeskundigen in de publieke gezondheidszorg.
Het beroepsprofiel heeft een drieledig doel:

  • aan derden duidelijk maken welke kennis, vaardigheden, attitude en daaruit voortvloeiende prestaties zij mogen verwachten van de arts (profilering en afbakening). De inhoud van het vakgebied is daarmee beschreven: wat kan van deze specifieke arts verwacht worden: wat zijn het voor artsen en wat is hun specifieke toegevoegde waarde
  • het organisatorische kader schetsen vanuit de wetenschappelijke vereniging, al waar de arts zijn/haar bijdrage levert aan de (volks)gezondheid (transparantie in kwaliteit en positie). Daarmee wordt de context van waaruit de arts zijn werkzaamheden verricht geschetst
  • eisen te kunnen stellen aan de beroepsopleiding, deskundigheidsbevordering en interne toetsing van de arts. Daarmee legt het beroepsprofiel een norm neer voor zichzelf en voor de buitenwereld.

De arts zet hiervoor zijn/haar kennis en kunde in om de maatschappelijke veranderingen binnen de gezondheidszorg mede vorm te geven. De arts doet zijn werkzaamheden in een zorgstelsel, dat het kenmerk in zich heeft dat zich spanningen kunnen voordoen tussen de eigenstandige professionaliteit van de arts enerzijds en de organisatie waar hij werkt anderzijds.
De werkomgeving bepaalt de omkadering van zijn werkzaamheden, door specifieke wet- en regelgeving.

De professionaliteit wordt geborgd door de geneeskundige specialisatie. Deze specialisatie, tot arts Maatschappij en Gezondheid (arts M&G) met het profiel Beleid en Advies (B&A), komt tot uitdrukking in de opleidingseisen, die verantwoord werken borgt in deze specifieke omgeving.